آخرین ویرایش : July 23, 2012

مصطفی قلی خان قاجار


توضیحات بیشتر:

مصطفی قلی خان قاجار همراه با برادرانش مرتضی قلی خان و رضا قلی خان در مازندران به مخالفت با آغا محمد خان برخاست. آغا محمد برادر دیگر خود به نام جعفرقلی خان را به دفع ایشان فرستاد و او برادران را مغلوب کرد، آغا محمد به مازندران قدم گذاشت و مصطفی قلی خان به اطاعت برادر در آمد.


done in 0.0471 seconds