آخرین ویرایش : September 3, 2012

محمد قاسم خان قاجار قوانلو ظهیرالدوله

مناصب و مشاغل


بیگلربیگی

نیروهای نظامی قاجار


در سال 1227ه.ق فتحعلی شاه، او را به همراه جمعی از فرماندهان و سرکردگان خود، برای سرکوب عبدالله پاشا، والی بغداد فرستاد. محمدعلی میرزا دولتشاه در این سفر جنگی او را همراهی می کرد.
در سال 1236 ه.ق هنگامی که میان دو ایل قشقایی و بختیاری نزاع سختی درگرفته بود، فتحعلیشاه، امیرمحمدقاسم خان ظهیرالدوله را مامور اصلاح کار آنها کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام دختر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

فتحعلی شاه قاجار


وی داماد فتحعلی شاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۴۷ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  •  در حدود سال 1247 یا 1248 فتحعلی شاه او را مامور حکومت فارس کرد، در راه رسیدن به فارس در شهرضا (قمشه) توقف داشت که شباهنگام در اثر مستی از بلندی سقوط کرد و درگذشت.

done in 0.0568 seconds