آخرین ویرایش : June 25, 2012

میرزا یحیی نوری

معروف به : صبح ازل

مناصب و مشاغل


موسس


روابط خانوادگی


نام برادر

نام نوه

روشنک نوعدوستروشنک نوعدوست نوۀ پسری میرزا یحیی نوری بود.


سایر موارد


مرتبطین

میرزا عبدالحسین خان آقا خان کرمانی


آقاخان کرمانی به واسطه معاشرت با میرزا یحیی به تبلیغ مرام بابیه پرداخت.


میرزا یحیی نوری

تاریخ تولد ۱۸۳۱م.
محل تولد شهر تهران
میرزا یحیی در محله عرب ها، واقع در تهران بدنیا آمد.
ملیت کشور ایران

done in 0.0548 seconds