آخرین ویرایش : May 29, 2012

مرتضی قلی خان قاجار

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور روسیه


با به تخت نشستن اغا محمدخان، برادرش مرتضی قلی خان به روسیه فرار کرد و از عوامل برانگیزاننده لشگرکشی روسیه به ایران در زمان کاترین و به سرکردگی زبوف بود. با مرگ نابهنگام کاترین، سپاه روسیه عقب نشینی کرد و مرتضی قلی خان مقیم روسیه باقی ماند.


روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

فتحعلی شاه قاجار


مرتضی قلی خان عموی فتحعلی شاه بود.


مرتضی قلی خان قاجار

تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۷ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

مرتضی قلی خان، همراه برادرانش رضا قلی خان و مصطفی قلی خان علیه قدرت یابی آغا محمد خان در مازندران ایستادند و آغا محمد برادر دیگرش، جعفر قلی خان را به دفع ایشان فرستاد که توانست برادران مخالفش را مغلوب کند.


done in 0.0536 seconds