آخرین ویرایش : May 20, 2012

محمد حسن خان قاجار قوانلو


توضیحات بیشتر:
  • محمدحسن پسر فتحعلی‌ خان فرزند شاهقلی خان فرزند جهانسوزخان از طایفه اشاقه باش ایل قاجار بود. پدرش فتحعلی خان در آخرین سال های حکومت صفویه حاکم گرگان بود و در استرآباد حکومت می‌کرد. پدرش در نزدیکی آرامگاه خواجه ربیع در سال 1139 ه.ق به دست نادرشاه کشته شد.
  • محمدحسن در زمان قدرت و سلطنت نادرشاه در حال آوارگی و بیابان گردی در دشت گرگان در میان ترکمن‌های یموت بسر می‌برد، بعد از مرگ نادر و به تخت نشستن کریم خان زند مدعی سلطنت شد و با سپاهیان زند به جنگ پرداخت اما به دست دو نفر از طایفه دولو کشته شد.
  • از وی نه پسر از زنان متعدد باقی ماند که ارشد فرزندانش آغامحمدخان، جانشینان کریم خان زند را شکست داد و سلسله پادشاهی قاجاریه را به وجود آورد.

done in 0.0513 seconds