از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
-۱۳۰۶ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۲ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

دومین مدرسه آموزش عالی در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که در دوران ولایتعهدی مظفرالدین میرزا به سبک دارالفنون تهران, در تبریز تاسیس گردید.

done in 0.0705 seconds