آخرین ویرایش : May 16, 2012

میرزا صالح خان باغ میشه ای آصف الدوله

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تبریز


در این مدرسه فنون نظامی و زبان های فارسی، عربی، روسی و فرانسه فراگرفت.


مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۳۲۴ه.ق. )

منطقه قزوین

( از ۱۳۲۰ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )
وی در دوران حکومت خود در قزوین دو مدرسه امید و مدرسه سعادت را تاسیس کرد.

شهر تهران

( تا ۱۳۲۶/۰۵/۰۴ه.ق. )

منطقه زنجان

( از ۱۳۲۸ه.ق. )
در دوران حکمرانی در زنجان به تاسیس انجمن معارف و مدرسه محمدیه همت گماشت.

منطقه گیلان

( از ۱۳۳۰ه.ق. )
او در این دوره ، پس از قیام جنگلی ها به عنوان مرخصی به تهران رفت و دیگر به گیلان بازنگشت و در تهران درگذشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

حاج میرزا مهدی کلانتر


میرزا علینقی پدر میرزا صالح خان است.


تاریخ درگذشت ۱۳۴۸ه.ق.
محل تولد شهر تبریز
در محله باغ میشه تبریز
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

done in 0.0797 seconds