آخرین ویرایش : May 15, 2012

محمد خان قاجار دولو بیگلربیگی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه قزوین

( از ۱۲۰۰ه.ق. تا ۱۲۰۹ه.ق. )

در سال 1200ق آغا محمدخان قاجار او را به حکومت قزوین منصوب کرد تا سال 1209 که اورا به تهران خواست و به سمت بیگلربیگی تهران برگزید.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه

محمد قلی خان آصف الدولهحسن خان سالارمحمد شاه قاجار


محمدشاه فرزند آسیه خانم دختر محمدخان دولو بود.

دارای رابطه خانوادگی با

عباس میرزا نایب السلطنه


محمد باقر خان پدر همسر عباس میرزا نایب السلطنه بود.

فتحعلی شاه قاجارفتحعلي شاه برای تحکیم بيشتر طوايف قاجار، يكي از دختران خود را به عقد رستم­ خان، پسر ميرزا محمدخان درآورد، ولي چون رستم‌خان هفت ماه بعد از اين ازدواج فوت نمود، فتحعلي شاه فورا پس از گذشت چند روز دختر خود را «مریم خانم» به عقد اللهيارخان، برادر رستم­ خان درآورد و خود خواهر اللهيارخان را به زني گرفت.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در ابتدا بسیاری از بزرگان ایل قاجار او را برای پادشاهی سزاوارتر از آقا محمدخان می‌دانستند، اما وی به سود آقا محمدخان مدعی سلطنت نشد. روی این اصل، بعضی از اعقاب او، نام تاجبخش را برای خود انتخاب کردند. به خاطر همین گذشت میرزا محمدخان مورد احترام آقا محمدخان و سایر بزرگان ایل قاجار بود. و چون به هنگام لشکرکشی و مسافرت به خارج از تهران، آقا محمدخان حکومت تهران را به میرزا محمدخان می‌سپرد، ملقب به بیگلربیگی شد.


done in 0.0525 seconds