آخرین ویرایش : May 28, 2012

غلام رضا خان آصف الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت داخله ایران (دوره قاجار)

( ۱۳۲۵ه.ق. )
در سلطنت محمدعلی شاه

استاندار

منطقه فارس

( از ۱۳۲۶ه.ق. تا ۱۳۲۷/۰۶/۲۸ه.ق. )

حاکم

منطقه کرمانشاه

( از ۱۲۹۲ه.ق. تا ۱۲۹۸ه.ق. )

منطقه کرمان و بلوچستان

( از ۱۲۹۵ه.ق. تا ۱۲۹۶ه.ق. )

منطقه کرمان و بلوچستان

( از ۱۳۱۵ه.ق. تا ۱۳۱۷ه.ق. )

منطقه مازندران

( از ۱۳۰۵ه.ق. )
و عضویت دارالشورای دولتی

منطقه خوزستان

( از ۱۳۰۸ه.ق. تا ۱۳۱۱ه.ق. )

شهر تهران

( از ۱۳۱۷ه.ق. )

منطقه فارس

( از ۱۳۲۰ه.ق. )

منطقه خراسان

( از ۱۳۲۲ه.ق. تا ۱۳۲۵ه.ق. )
وی در این مأموریت ستمگری را از حد گذراند و گذشته از اتهاماتی چون احتکار گندم و گوشت که بر وی وارد آمد، آنچه بیش از همه مایة بی‎آبرویی او شد، داستان 160 دختر قوچانی بود که یا پدران تنگدست شان آنان را برای فراهم کردن وجه مالیات به ترکمانان فروختند و یا ترکمانان خود به تحریک سالار مفخَّم بجنوردی آنان را از خانواده‎هاشان ربودند. اهالی مشهد به عنوان اعتراض، به اجتماع و تظاهر پرداختند. تفنگداران حمله آوردند و 40عده ای را کشتند. طباطبایی در این باره نامه‎ای را برشمرد. فاجعة مشهد در میان مردم بازتابی گسترده یافت و در جراید نیز مطرح گردید، آنچنان که برخی آن را از عوامل عمدة نهضت مشروطیت به شمار آوردند. پس از تشکیل مجلس اول، نمایندگان برگزیدة مردم، برکناری آصف‎الدوله و محاکمة وی و همکارانش، از آن میان حاکم بجنوردسالار مفخّم بجنوردی را خواستار شدند.

سرهنگ

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۲۹۰ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۲۶۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۷ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

1291ق لقب شهاب الملک گرفت. 1313ق لقب آصف الدوله گرفت. 1292ق امیری توپخانه. 1317ق وزیر خالصجات.


done in 0.0638 seconds