آخرین ویرایش : July 10, 2012

محمد قلی خان آصف الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت عدلیه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۳ه.ق. تا ۱۲۸۶ه.ق. )

ناصرالدین شاه در 1283ه.ق آصف الدوله را به وزارت عدلیّه که مقامی بی‎محتوا و بیشتر تشریفاتی بود منصوب کرد که تا 1286ه.ق در این منصب بود. در 1290ه.ق مجدّداً به وزارت عدلیّه منصوب شد چند ماه بعد ناصرالدین‎شاه در بازگشت از نخستین سفر اروپا، میرزا حسین خان سپهسالار را از صدارت معزول کرد و به محض رسیدن به پایتخت تشکیلات جدیدی به وجود آورد و آصف‎الدوله را نیز از مقام خود برکنار ساخت.

نایب الحکومه

منطقه فارس

( از ۱۲۸۶ه.ق. تا ۱۲۸۸ه.ق. )

در 1286ه.ق که ظل‎السلطان در بیست سالگی والی فارس شد، آصف‎الدوله به وزارت و پیشکاری او انتخاب گردید، لیکن به دنبال آشوب های آن دیار، پس از 2 سال به تهران احضار گردید.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

دوره دوم جنگ ایران و روس در دوره قاجار

( از ۱۸۲۶م. تا ۱۸۲۷م. )
در دوره دوم جنگ های ایران و روس، فرماندهی افواج عبدالملکی و مافی و خواجه وند را برعهده داشت.


روابط خانوادگی


نام پدر

اللهیارخان دولو آصف الدولهمحمد قلی خان پسر چهارم اللهیار خان است.

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

فتحعلی شاه قاجارفتحعلی‎شاه دختر سی‎ام خود، مرصع خانم را به ازدواج محمدقلی خان آصف الدوله درآورد.

محمد شاه قاجار


آصف الدوله پسر دایی محمدشاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۹۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در دستگاه طاووس خانم تاج الدوله سوگلی فتحعلی شاه خدمت کرد. ایشیک آقاسی باشی (رئیس تشریفات سلطنتی) فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار 1263ق. با فتنه برادرش حسین خان سالار در خراسان، برای اینکه مورد اتهام قرار نگیرد، با اجازه محمد شاه به ملایر و سپس به عتبات رفت تا اینکه ناصرالدین شاه برتخت جلوس کرد. به منصب ندیمی ناصرالدین شاه (1282ق) نایل شد.

done in 0.0583 seconds