آخرین ویرایش : May 12, 2012

رشید المری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۵م. )
کارشناسی مهندسی برق

دانشگاه ایالتی واشنگتن

( تا ۱۹۸۹م. )
کارشناسی ارشد برق

دانشگاه ستراتکلاید اسکاتلند

( تا ۱۹۹۶م. )
دکترای برق


مناصب و مشاغل


نایب رئیس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۷م. تا ۲۰۱۰م. )
نایب رئیس سنای دانشگاه قطر

مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۶م. )
استادیار مهندسی برق 1996-2003، دانشیار مهندسی برق 2003 تا کنون.
رئیس گروه مهندسی برق دانشگاه قطر 2000-2004.


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی قحطان
پیرو دین اسلام
رایانامه ralammari@qu.edu.qa

done in 0.0591 seconds