آخرین ویرایش : May 28, 2012

محمد قلی آصف تاج بخش

معروف به : آصف الحکما

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


تحصیلات خود را ابتدا در دارالفنون و سپس در اروپا در رشته پزشکی انجام داد.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۱۶/۰۶ه.ش. تا ۱۳۲۲ه.ش. )
نماینده مردم شاهرود در دوره های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مجلس شورای ملی.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه


آصف الحکما با فرزانه (فرح الدوله) دختر محتشم السلطنه ازدواج کرد.


محمد قلی آصف تاج بخش

تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۷ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
در شهر تهران درگذشت و در مقبره خانوادگی آصف الدوله، به خاک سپرده شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در اروپا در رشته پزشکی فارغ التحصیل و به ایران بازگشت. پس از بازگشت به ایران، ریاست چند مریضخانه دولتی را به عهده گرفت. حاصل ازدواجش با فرح الدوله دو دختر و دو پسر بود.


done in 0.0536 seconds