آخرین ویرایش : May 9, 2012

عزرا مناحیم دانیال

مناصب و مشاغل


نماینده


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ درگذشت ۱۹۵۲/۰۳/۱۳م.
ملیت کشور عراق
پیرو دین یهودیت

done in 0.0484 seconds