آخرین ویرایش : May 6, 2012

یوسف محمود محمد الصدیقی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه الازهر مصر (جامعه الازهر الشریف)

( تا ۱۹۸۱م. )
کارشناسی فلسفه

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( از ۱۹۸۸م. تا ۱۹۹۱م. )
کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی 1988.
دکترای فلسفه اسلامی 1991.


مناصب و مشاغل


رئیس

گروه اصول دین در دانشگاه قطر

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۳م. )
رئیس گروه اصول دین دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر 1999-2003. و 2012 تا کنون

گروه اصول دین در دانشگاه قطر

( از ۲۰۱۲م. )
رئیس گروه اصول دین دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر 2012 تا کنون.

مدرس

دانشگاه قطر (QU)


استادیار در دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر.
معاون دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه قطر 2007-2003.


آثار


نویسنده


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

جایزه ملی وزارت فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی کشور قطر

( ۲۰۰۸م. )
در زمینه مطالعات اسلامی


یوسف محمود محمد الصدیقی

ملیت کشور قطر

done in 0.0555 seconds