آخرین ویرایش : August 26, 2012

میرزا محسن آشتیانی


توضیحات بیشتر:
  • جد اعلای خاندان آشتیانی و از ایل بختیاری بود. او از مالکین و فئودال‏ های بزرگ آشتیان بود که املاکش را بیش از دویست پارچه آبادی شمرده اند. در زمان نادر شاه در آن منطقه حکومتی نیمه مستقل داشت و با شکوه و جلال فراوان زندگی می‏ کرد.
  • میرزا محسن آشتیانی به کریم‌خان زند هنگامی که مغضوب نادرشاه شد، پناه داد و جان او را حفظ کرد و کریم خان پس از آن‏که به سلطنت رسید در برابر محبت‏ های گذشته، سه فرزند او را به‏ نام‏ های میرزا کاظم، میرزا هاشم و میرزا آقاسی، مقامات مهم درباری بخشید.
  • پس از وفات کریم‏خان فرزندانش به ‏دلیل حُسن خدمت در دربارِ قاجار باقی مانند و تا اواخر دورهٔ قاجار، بیشتر نوادگان میرزا محسن مناصب مهم دیوانی داشتند و اغلب از مستوفیان بزرگ بودند.

done in 0.0489 seconds