آخرین ویرایش : September 4, 2012

میرزا محمد مستوفی قوام الدوله آشتیانی

روابط خانوادگی


نام همسر

حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنهقوام الدوله همسر اول عصمت السلطنه بود.

نام پدر

نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد حسین وزیر دفترمیرزا محمدحسین با دختر قوام الدوله ازدواج کرد.

فرهاد میرزا معتمدالدوله


فرهاد میرزا پدر همسر قوام الدوله آشتیانی بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۹۰ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
قوام الدوله در محرم سال 1290 به مرض محرقه در تهران درگذشت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا محمد مستوفی از مستوفیان درجه یک و از رجال سرشناس ایران بود. در سال 1265ق. وزارت و پیشکاری حمزه میرزا حشمت الدوله در آذربایجان را عهده دار شد و در سال 1268ق میرزا محمد ملقب به قوام الدوله شد.
  • در سال 1272ق پیشکار فریدون میرزا پسر پنجم عباس میرزا در خراسان شد و وزارت قوام الدوله تا حدود سال 1276 ق یعنی تاریخ شکست مرو بطول انجامید، یعنی در سال 1275ق حمزه میرزا حشمت الدوله به استانداری خراسان منصوب شد و حدود شصت هزار نفر از پیاده و سوار تخمین زده اند به فرماندهی حشمت الدوله برای جنگ با ترکمن ها و دفع آنان از راه سرخس به طرف مرو حرکت کردند و حشمت الدوله فرمانده کل قوا به بهانه ی اینکه من در عقب اردو برای تهیه ی مهمات و تجهیزات و فرستادن نفرات کمکی می مانم میرزا محمد قوام الدوله را برای فرماندهی لشکر فرستاد، آقا میرزا محمد مستوفی هم قبول کرد و رفت و این فرد بی اطلاع از اصول نظامی سبب شد قوای ایرانی به سختی شکست خورد و در حدود سی هزار نفر به کلی تلف شدند و پس از شکست و رسوایی مرو قوام الدوله را با وضع مفتضحانه ای به تهران وارد کردند و این کار هم بیشتر برای این بود که ناصرالدین شاه می خواست جواهرات و نقدینه ای که خود و پدرش در مأموریت ها بدست آورده بودند از او بگیرد.
  • پس از دو سال خانه نشینی، در 1278ق به پیشکاری سلطان حسین میرزا جلال الدوله، حاکم اصفهان، منصوب شد.
  • در اواخر سال 1280 به پیشکاری ظل السلطان، حاکم فارس، تعیین و روانه گشت.
  • در 1282 معزول و یک سال بعد برای وزارت گمرکات برگزیده شد.
  • در سال 1288 با صدارت میرزا حسین خان سپهسالار وزیر محاسبات شد.

done in 0.0551 seconds