آخرین ویرایش : April 30, 2012

آیت‎الله حاج میرزا محمدحسن آشتیانی

معروف به : حاج میرزا حسن مجتهد

تحصیلات


محل تحصیل

شهر نجف


تحصیلات حوزوی


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

جنبش تحریم تنباکو

( از ۱۲۷۰ه.ش. )
وی از مخالفان امتیاز رژی بود و سرانجام بر اثر تلاش او و میرزای بزرگ شیرازی، ناصرالدین شاه امتیاز رژی را لغو کرد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پسر

آیت الله حاج شیخ مرتضی آشتیانیمیرزا مصطفی آشتیانی


میرزا مصطفی دومین پسر میرزا محمد حسن آشتیانی است.


سایر موارد


مرتبط با

شیخ مرتضی انصاری


در نجف میرزا حسن مجتهد از محضر شیخ مرتضی انصاری بهره برد.


آیت‎الله حاج میرزا محمدحسن آشتیانی

تاریخ تولد ۱۲۴۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۹ه.ق.
محل تولد منطقه آشتیان
محل درگذشت شهر تهران
در تهران درگذشت و در نجف درمقبره شیخ جعفر شوشتری به خاک سپرده شد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

از مجتهدین معروف عصر ناصری


done in 0.071 seconds