از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۸۹ه.ش.۱۲۸۹ه.ش.
۱۲۹۳ه.ش.۱۲۹۴ه.ش.
۱۳۰۰ه.ش.۱۳۰۴ه.ش.
۱۳۰۵ه.ش.۱۳۰۷ه.ش.
۱۳۰۶ه.ش.۱۳۰۶ه.ش.
۱۳۱۴-۰۳-۱۶ه.ش.۱۳۲۲-۰۹-۰۲ه.ش.
۱۳۲۴ه.ق.۱۳۲۷ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۴ه.ش.۱۳۳۱ه.ش.


توضیحات بیشتر:

مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد و همراه با مجلس سنا، در حکم پارلمان ایران بود. در دوران‌ آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند. مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به نام «مجلسین» می‌خواندند. از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ کلاً ۲۴ دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان برخی از این دوره‌ها کشور بدون مجلس می ماند. دوره اول از 13 مهر 1285 تا 2 تیر 1287. دوره دوم مجلس پس از یک سال و 5 ماه، در 24 آبان 1288 شروع و در 3 دی 1290 خاتمه یافت. مجلس سوم پس از یک وقفه سه ساله، در 14 آذر 1293 شروع و کمتر از یک سال بعد در 21 آبان 1294 به کار خود خاتمه داد. مجلس چهارم حدود 6 سال پس از پایان مجلس سوم یعنی در اول تیر 1300 شکل گرفت و در 30 خرداد 1302 به کار خود خاتمه داد. دوره پنجم از 22 بهمن 1302 تا 22 بهمن 1304. دوره ششم از 19 تیر 1305 تا 22 مرداد 1307. دوره هفتم از 14 مهر 1307 تا 4 ابان 1309. دوره هشتم از 24 آذر 1309 تا 24 دی 1311. دوره نهم از 24 اسفند 1311 تا 21 فروردین 1314. دوره دهم از 15 خرداد 1314 تا 22 خرداد 1316. دوره یازدهم از 20 شهریور 1316 تا 27 شهریور 1318. دوره دوازدهم از 3 آبان 1318 تا 9 آبان 1320. دوره سیزدهم از 22 ابان 1320 تا اول آذر 1322. دوره چهاردهم از 6 اسفند 1322 تا 21 اسفند 1324. دوره پانزدهم از 25 تیر 1326 تا 6 مرداد 1328. دوره شانزدهم از 20 بهمن 1328 تا 29 بهمن 1330. دوره هفدهم از 7 اردیبهشت 1331 تا 28 آبان 1332. دوره هجدهم از 27 اسفند 1332 تا 26 فروردین 1335. دوره نوزدهم از 10 خرداد 1335 تا 19 خرداد 1339. دوره بیستم پس از 8 ماه و 13 روز در روز دوم اسفند 1339 آغاز شد و روز 19 اردیبهشت 1340 به کار خود پایان داد. دوره بیست و یکم از 14 مهر 1342 تا 13 مهر 1346. دوره بیست و دوم از 14 مهر 1346 تا 9 شهریور 1350. دوره بیست و سوم از 9 شهریور 1350 تا 16 شهریور 1354. دوره بیست و چهارم از 17 شهریور 1354 که با اوجگیری انقلاب اسلامی در 1357 تعطیل گردید.

done in 0.3364 seconds