آخرین ویرایش : April 30, 2012

میرزا جواد آزادی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۱۱ه.ش. تا ۱۳۲۶ه.ش. )
نماینده شش دوره مجلس (دوره نهم تا چهاردهم) ــ (1314-1311)، (1316-1314)، (1316-1318)، (1318-1320)، (1320-1322)، (1326-1322) ــ از استان فارس، که در سال 1323 فوت شده و دوره چهاردهم را به پایان نرساند.

مدیر

دبیرستان حیات در شیرازاو در تاسیس این دبیرستان نیز با پدرش (محمد حسین حیات شیرازی) همکاری کرد.

روزنامه عصر آزادی (چاپ شیراز)

( از ۱۲۹۹ه.ش. تا ۱۳۱۴ه.ش. )


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام پدر


میرزا جواد آزادی

تاریخ تولد ۱۲۷۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۳ه.ش.
محل تولد منطقه شیراز
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

او در تاسیس دبیرستان حیات و ریاست هنرستان پیشه و هنر و کفالت آن اداره با پدرش (محمد حسین حیات شیرازی) همکاری کرد. چندی نیز ریاست فرهنگ فارس را به عهده داشت.


done in 0.0535 seconds