از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۸۹۸م.-


توضیحات بیشتر:

بعلبک یکی از شهرهای تاریخی کشور لبنان است.
بعلبک در دره بقاع و در شرق رود لیطانی واقع شده است.

done in 0.0547 seconds