آخرین ویرایش : May 27, 2012

مهدی خان غفاری کاشی

معروف به : وزیر همایون

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( ۱۲۲۵ه.ق. )
در کابینه های کوتاه مدت وزیر افخم و نظام السلطنه مافی در سلطنت محمدعلی شاه وزیر فواید عامه (تجارت) شد.

حاکم

منطقه ساوه

( از ۱۳۱۳ه.ق. )
شهر ساوه و زرند

منطقه زنجان

( از ۱۳۲۰ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )
میرزا مهدی‌ خان‌ در زنجان‌ با قدرت حکومت‌ کرد. نمونه‌ این‌ اقتدار، شکستن‌ حرمت‌ بست‌ خانه‌ آخوند ملاقربانعلی‌ زنجانی مجتهد بزرگ شهر بود، که‌ به‌ شورش‌ مردم‌ شهر و قتل‌ عده‌ای‌ از سربازان‌ حکومتی‌ انجامید. این در حالی بود که مهدی خان با شیخ‌ ابراهیم‌ زنجانی روابط حسنه ای داشت.

استان کردستان ایران

( از ۱۳۲۴ه.ق. )

رئیس

اداره پست

( از ۱۳۱۶ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


مهدی خان غفاری کاشی

تاریخ تولد ۱۲۸۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در 1288ه.ق که فرّخ­ خان امین ­الدوله در گذشت، مهدی طفل خردسالی بود که به فرمان ناصرالدین شاه منصب پیشخدمتی افتخاری برای او در نظر گرفته شد و هم­چنان در کاشان مشغول تحصیل بود. در 1295ه.ق از کاشان احضار و در طبقه خواص عمله خلوت درآمد.
  • در سال 1300 ه.ق در سفر خراسان همراه ناصرالدین شاه بود، سه سال بعد درجه سرتیپی و لقب آجودان مخصوص گرفت و سر انجام در سال 1305 ه.ق منشی مخصوص ناصرالدین شاه شد. از محارم امین السلطان و در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا از ملازمان او بود، پس از دوره ­ای که مامور مطالبات از بانک شاهی شده بود، به او درجه امیر تومانی و نشان مرصع خورشید خارجه داده شد.
  • غفاری در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، حکومت ساوه، زرند، ایل شاهسون و فوج زرند را، عهده­ دار شد و علاوه بر آن ریاست انبار تدارکات قشون را هم داشت و لقب وزارت همایون را گرفت. با حکیم الممالک پیوند یافت و در دسته بندی های دربار شرکت داشت، مدتی حکومت زنجان و کردستان بر عهده داشت. در 1321 ه.ق لقب قائم مقام گرفت. شایع است که بهایی شد.
  • در 1324 ه.ق قانون اساسی را به امضای مظفرالدین شاه قاجار رساند. بعد از مشروطه چند بار به وزارت تجارت رسید. میرزا مهدی­ خان قائم ­مقام یکی از رجال با نفوذ دربار قاجاریه بود که در سال 1334ق در 54 سالگی در گذشت./ ف.م

done in 0.0548 seconds