از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۴۱ه.ق.۱۲۴۳ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۴۱ه.ق.۱۲۴۳ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۲۴۱ه.ق.۱۲۴۳ه.ق.
۱۲۴۱ه.ق.۱۲۴۲ه.ق.
۱۸۲۶م.۱۸۲۷م.


توضیحات بیشتر:

مشخص نبودن مرزهای بین ایران و روسیه و شورش‌ها و ناامنی‌هایی که بسیاری از حاکمان (از جمله حسین خان قاجار حاکم ایروان) و ساکنان مرزی برپا کرده بودند از علل اصلی شروع دوباره جنگ‌های ایران و روسیه بود. علت شورش حسین خان قاجار پس از انعقاد صلح بین ایران و روسیه (عهدنامه گلستان) این است که حسین خان قاجار چون نمی‌خواست مالیات به دولت ایران بپردازد و برای اینکه عباس میرزا به این منظور او را سرکوب نکند مایل به روشن کردن آتش جنگ بین ایران و روسیه و گرفتار شدن ولیعهد ایران بود. دست اندازی روس‌ها به قلمرو ایران و قسمت ارس (از جمله گوگچه و قپان) و نارضایتی بسیاری از حاکمان سرزمین‌های ایرانی که به تصرف روس‌ها درآمده بودند از جمله ابراهیم خان جوانشیر حاکم شوشی و نگرانی‌های دولت ایران از جهت از دست دادن سرزمین‌های وسیع، ظلم و ستم پی در پی روس‌ها به مسلمانان قفقاز و تقاضای کمک آنان از دولت ایران از عوامل اصلی شروع دوباره آتش جنگ بود.

done in 0.0766 seconds