آخرین ویرایش : May 27, 2012

حسین خان مقدم مراغه ای نظام الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه یزد

( از ۱۲۵۶ه.ق. تا ۱۲۶۰ه.ق. )

لقب نظام الدوله را گرفت. در مدت چهار سالی که حاکم یزد بود سه رشته قنات بین عقدا و نایین که 120 کیلومتر فاصله دارند، احداث کرد و رباطی نیز بر سر راه کاروان ها ساخت.

منطقه فارس

( از ۱۲۶۰ه.ق. تا ۱۲۶۴ه.ق. )

به دایل درگیری های پیش آمده در شیراز و عدم کارایی در نظم دادن به اوضاع، عزل شد.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجارسرداری قشون آذربایجان به جانب هرات در زمان محمدشاه را به عهده داشت. در 1241 ه.ق به مقام سرتیپی رسید و در 1260 ه.ق عنوان صاحب اختیاری گرفت.

سفیر

سفارت ایران در اتریش (دوره قاجار)

( ۱۲۵۳ه.ق. )

سفیر فوق العاده و مامور مذاکره با نمایندگان انگلیس در وین و مامور استخدام عده ای افسر اتریشی برای مشق افواج جدید.

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( ۱۲۵۳ه.ق. )

سفیر فوق العاده به لندن به منظور تهنیت به مناسبت جلوس ملکه ویکتوریا به تخت سلطنت.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

دوره دوم جنگ ایران و روس در دوره قاجار


فرماندهی قسمتی از قشون ایران.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

میرزا جعفرخان مشیرالدوله


حسین خان خواهر زاده میرزا جغفر خان است.


تاریخ درگذشت ۱۲۸۳ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی از اعقاب آقا خان مقدم، از امرای معروف صفویه بود. سفیر فوق العاده مذاکره با نمایندگان انگلستان شد و به استانبول، وین و پاریس و سرانجام لندن رفت. با فرانسوی ها به مذاکره پرداخت که به دنبال این امر یک هیات سیاسی فرانسوی به سرپرستی لوکونت دوسرسی برای برقراری روابط سیاسی به ایران آمد. همچنین عده ای از افسران اتریشی را جهت تعلیم افواج جدید در نظام ایران استخدام کرد اما به دلیل بیماری محمدشاه این اقدام تداوم نیافت و مفید واقع نشد. وی پس از این سفر ملقب به «نظام الدوله» شد. در سال 1260ق به لقب «صاحب اختیار» ملقب شد
  • عبدالوهاب خان طراز - کتابچه موقوفات طراز (1275ق)- را به نام او تالیف کرد.

done in 0.0575 seconds