آخرین ویرایش : April 10, 2012

صلاح غانم العلی المعاضید

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه پاسفیک در آمریکا

( تا ۱۹۹۲م. )
کارشناسی مدیریت صنعتی


مناصب و مشاغل


رئیس

دیوان محاسبات قطر

( از ۲۰۰۶م. )

نایب رئیس

دیوان محاسبات قطر

( از ۱۹۹۸م. تا ۲۰۰۶م. )


صلاح غانم العلی المعاضید

تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر

done in 0.047 seconds