آخرین ویرایش : April 9, 2012

ساسون حسقیل

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دارایی عراق

( از ۱۹۲۰م. تا ۱۹۲۴م. )
وی اولین وزیر دارایی در دولت عراق و تنها یهودی بود که توانست منصب وزارتی را در تاریخ عراق جدید به دست گیرد، او در پنج کابینه به صورت پیوسته در این منصب باقی ماند.

وزارت دارایی عثمانی

( از ۱۹۱۳م. )


نماینده


تاریخ تولد ۱۸۶۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۲م.
محل درگذشت شهر پاریس
ملیت کشور عراق
پیرو دین یهودیت

توضیحات بیشتر:
  • در کنفرانس قاهره در سال 1921 مشارکت داشت.
  • در سال 1923 حکومت بریتانیا به او نشان شجاعت اعطا کرد و به او لقب sir تفویض شد.
  • در هنگام تشکیل کمیته قانون اساسی که ماموریت آن تهیه پیش نویس قانون اساسی بود ، او سومین عضو این کمیته بود .

done in 0.0534 seconds