از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۹۶۲م.۲۰۱۰-۰۳-۲۵م.
۱۹۷۸م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۱۰-۰۳-۲۵م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۹۶م.-


توضیحات بیشتر:

کلار یکی از شهرهای استان سلیمانیه کردستان عراق است.

done in 0.0892 seconds