از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۹۲۳-۱۱م.-
۱۹۳۴م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

استان نینوا از استانهای کشور عراق است که در شمال غربی این کشور واقع است. مرکز این استان شهر موصل است.

در این استان، شهرستان عقره و قسمت شمالی شهرستان شیخان کرد نشین بوده و تحت اداره دولت محلی کردستان عراق قرار دارد.

done in 0.2507 seconds