از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۴۶م.۱۹۴۶م.
۱۹۴۸م.-
۱۹۵۹-۰۳م.۱۹۵۹-۰۳م.
۱۹۷۱م.۱۹۷۱م.
۲۰۰۸-۰۳-۱۲م.۲۰۰۸-۰۳-۱۲م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
-۱۹۶۵م.
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

موصل مرکز استان نینوا (موصل) عراق است.

done in 0.4131 seconds