از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۵۴م.
-۲۰۰۳-۰۷-۲۲م.
-۲۰۰۳-۰۷-۲۲م.
-۱۹۳۷-۰۸-۱۱م.
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
-۱۹۶۵م.
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

موصل مرکز استان نینوا (موصل) عراق است.

done in 0.3377 seconds