آخرین ویرایش : March 9, 2012

حصه خلیفه احمد آل ثانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۵م. )
کارشناس علوم اجتماعی.

کشور مصر

( تا ۱۹۹۹م. )
کارشناسی ارشد برنامه ریزی اجتماعی و خدمات اجتماعی.


مناصب و مشاغل


نماینده

سازمان ملل متحد

( از ۲۰۰۳م. تا ۲۰۰۵م. )
گزارشگر ویژه این سازمان در حوزه معلولین.

عضو

کارمند

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۴م. تا ۱۹۹۸م. )
مرکز تحقیقات علوم انسانی.


حصه خلیفه احمد آل ثانی

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • در حوزه معلولین بسیار فعال است و برای بررسی وضعیت معلولین به کشورهای متعددی سفر کرده است.
  • بیشتر تمرکز وی بر روی مسائل کودکان معلول است.
  • رساله کارشناسی ارشد وی در مورد برنامه آموزش و نگهداری از کودکان ناشنوای قطری است.

done in 0.0629 seconds