آخرین ویرایش : November 25, 2011

سالار عزیز اسماعیل

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون دائمی پارلمان کردستان.
عضو کمیسیون امور داخلی.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون امور کاری .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در پارلمان فعال سیاسی بوده است


done in 0.0498 seconds