آخرین ویرایش : March 4, 2012

محمد زکی البصری

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دادگستری عراق

( از ۱۹۳۵/۰۳م. تا ۱۹۳۶/۱۰م. )
وزیر دادگستری در کابینه یاسین الهاشمی استعفا در اکتبر 1936.

رئیس

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۳۵م. تا ۱۹۳۶م. )


تاریخ درگذشت ۱۹۳۷/۰۱/۲۹م.
ملیت کشور عراق
پیرو دین اسلام

done in 0.0899 seconds