آخرین ویرایش : November 23, 2011

اسماعیل ابراهیم مردان

معروف به : اسماعیل مردان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


سوم متوسطه


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو کمیسیون سلامت و تندرستی.
عضو فراکسیون پالمانی سبز .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


اسماعیل ابراهیم مردان

تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر خانقین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0534 seconds