آخرین ویرایش : March 6, 2012

محمد صالح عبدالله الساده


توضیحات بیشتر:
  • وزیر مشاور در امور انرژی و صنعت
  • دارای دو دختر و سه پسر.

done in 0.0636 seconds