آخرین ویرایش : January 2, 2012

عبدالخالق محمد رشید زنگنه

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کرکوک


کاردانی نفت


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان در دوره اول.
عضو فراکسیون سبز.
رئیس کمیسیون امور مهاجرین.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

رئیس

صاحب امتیاز


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

یکی از فعالین برجسته و معروف حقوق بشر در کردستان ، عراق و خارج از مرزهای این کشور محسوب می گردد که از مسئولین اصلی برگزاری چندین سمینار بین المللی در این زمینه بوده است .


done in 0.0562 seconds