از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۹۳م.۲۰۱۱م.
۱۹۹۳م.۲۰۰۷م.
۱۹۹۹م.-
۱۹۹۹م.-
۱۹۹۹م.-
۱۹۹۹م.-
۱۹۹۹م.۲۰۰۳م.
۱۹۹۹م.۲۰۰۳م.
۱۹۹۹م.۲۰۱۱م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۹۹م.۲۰۰۳م.
۲۰۰۳م.۲۰۰۷م.
۲۰۰۷م.۲۰۱۱م.
۲۰۱۱م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۹۹م.۲۰۰۳م.
۲۰۱۱م.-


توضیحات بیشتر:

عضو شورای شهر مرکزی مرکزی، این مجلس کاملا مستقل از دولت اداره می شود. به نوعی می توان گفت در حکم پارلمان اصلی قطر است چون جلسات در دوحه و هر دو هفته یکبار برگزار می شود و شهر به شهر مجزا نیست و از نظر کارایی بیشتر شبیه پارلمان کشور است تا شورای شهر.

done in 0.1651 seconds