آخرین ویرایش : January 2, 2012

شمائیل نانو بنیامین

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


مهندسی مکانیک


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو کمیسیون فرهنگ و روشنفکری.
عضو کمیسیون حمایت از حقوق زنان.
عضو کمیسیون ابادانی.
عضو گروه اقلیت در پارلمان کردستان.

عضو

سردبیر

روزنامه بهرا (چاپ کردستان عراق)


روزنامه بهرا ارگان گروه دموکرات آشوری است.


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کلدانی
آشوری
پیرو دین مسیحیت

done in 0.0572 seconds