آخرین ویرایش : January 2, 2012

مامون نور محمد بریفکانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


مهندس معدن


مناصب و مشاغل


وزیر

نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.

رئیس


تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0606 seconds