آخرین ویرایش : December 31, 2011

قاسم محمد قاسم

معروف به : د.رزگار

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
رئیس کمیسیون فرهنگ و روشنفکری.
عضو کمیسیون پیشمرگه.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


پیش از پارلمان پیشمرگه بوده است.


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو کمیسیون دائمی کردستان.
رئیس کمیسیون فرهنگ و روشنفکری.
عضو کمیسیون پیشمرگه.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دهوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0522 seconds