از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۱۰-۰۳-۲۰م.
۱۹۱۵م.۱۹۱۵م.


توضیحات بیشتر:

ناصریه مرکز استان ذیقار چهارمین شهر بزرگ عراق است. این شهر در ۳۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بغداد و در ساحل رود فرات واقع شده‌است.

done in 0.1478 seconds