آخرین ویرایش : February 18, 2012

ناصر حمید شیخ ناصر المبارک

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


لیسانس و فوق لیسانس زبان عربی

دانشگاه اردن


دکترای زبان عرب


مناصب و مشاغل


عضو

مجلس شورای بحرین

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
دور دوم.
عضو کمیته امور حقوقی و مقننه در دو سال نخست دور دوم مجلس شورا.

مدرس


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده


ناصر حمید شیخ ناصر المبارک

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0586 seconds