آخرین ویرایش : November 20, 2011

شفیقه فقی عبدالله حسین جاف

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس امور مالی و اقتصادی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو فراکسیون پارلمانی زرد .
عضو کمیسیون دارایی پارلمان .
عضو کمیسیون حمایت از حقوق زنان .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0518 seconds