آخرین ویرایش : February 17, 2012

عبدالقادر اسماعیل

مناصب و مشاغل


نماینده

سردبیر

روزنامه اتحاد الشعب (چاپ عراق)

( از ۱۹۵۹م. تا ۱۹۶۰م. )گرایشات


رهبر

عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)


او در کمیته مرکزی حزب کمونیست سوریه عضویت داشت ولی در سال 1958 به عراق بازگشت و در سال 1959 به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق که در آن زمان حسین احمد رضی (سلام عادل) ریاست آن را برعهده داشت ، در آمد و تا سال 1963 در این مقام باقی ماند.done in 0.0621 seconds