آخرین ویرایش : February 12, 2012

شاکر حسن آل سعید

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین بغداد


فارغ التحصیل از دارالمعلمین بغداد .

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۴۸م. )
لیسانس امور اجتماعی .

مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد

( تا ۱۹۵۴م. )


مدرسه عالی هنر بوزار


تحصیل در رشته سفالگری .


مناصب و مشاغل


رئیس


تاریخ درگذشت ۲۰۰۴م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • برپایی نمایشگاه در مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد در سال 1954 و 1961 .
  • مشارکت در جشنواره کان فرانسه 1957 .
  • برپایی نمایشگاه در موزه ملی هنرهای مدرن بغداد 1966 .
  • مدرس نقاشی در عربستان سعودی 1968-1969 .
  • مشارکت در دو سالانه ونیز 1976 .
  • مشارکت در نمایشگاه هنر عربی در مرکز فرهنگی عراق در لندن 1977 .
  • مشارکت در دوسالانه پانزدهم سان پائولو برزیل 1979 .
  • عضویت سازمان بین المللی نقد هنر 1983 .
  • انتخاب به سمت مشاور در موسسه عبدالحمید شومان در امان 1992 .
  • مشارکت در نمایشگاه گرامیداشت کاپری بیسان در دوحه 2003 .

 


done in 0.0466 seconds