از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
۱۹۲۱م.۱۹۲۴م.
۱۹۲۷م.-
۱۹۳۲م.-


توضیحات بیشتر:

استان کرکوک یکی از استان‌های شمالی کشور عراق و مرکز آن نیز شهر کرکوک است.

done in 0.1628 seconds