از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۲۷م.۱۹۳۰م.
۱۹۴۶م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

استان سلیمانیه در شمال شرقی عراق قرار گرفته و از مناطق کردنشین عراق است. مرکز آن شهر سلیمانیه است.

done in 0.1254 seconds