از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۸۲م.
--
--
--
۱۲۲۷ه.ق.۱۲۲۷ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۶۱م.
-۱۹۸۶م.
-۱۹۸۰م.
-۱۹۹۹م.
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۲۵م.۱۹۲۷م.
۱۹۳۰م.-
۱۹۳۰م.-
۱۹۶۰م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان سلیمانیه در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.4482 seconds