آخرین ویرایش : November 7, 2011

جمال شمعون ایلیا عوید

معروف به : جمال عوید

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش و پرورش در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون شهرسازی در پارلمان دوم کردستان .

رئیس

سردبیر


جمال شمعون ایلیا عوید

تاریخ تولد ۱۹۵۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
متولد عنکاوه در اربیل .
ملیت کشور عراق
قومیت آشوری
پیرو دین مسیحیت
دین مسیحیت

done in 0.0517 seconds