آخرین ویرایش : January 17, 2012

خمیس حمد محمد الرمیحی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۸۶م. )
لیسانس ادبیات


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۴م. )
نماینده دور دوم مجلس نمایندگان بحرین از استان جنوبی.
نماینده مستقل دور سوم مجلس نمایندگان.

عضو

کارمند

اداره گمرک بحرین

( از ۱۹۷۳م. تا ۲۰۰۳م. )
بازنشستگی از کار هنگامی که در سمت رئیس امور اداری و کارگران قرار داشت.


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده

کتاب " جواهر نبطیة لشعراء جو "


این کتاب حاوی مجموعه اشعار شاعران منطقه جو در قرن بیستم است.


خمیس حمد محمد الرمیحی

تاریخ تولد ۱۹۵۵/۰۳/۱۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد منطقه جو
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب سلفی
رایانامه Khromahi@batelco.com.bh

done in 0.0559 seconds