آخرین ویرایش : January 18, 2012

محمد احمد صالح

معروف به : دیلمان آمیدی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


دارای تحصیلات حوزوی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون آموزش عالی پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون آموزش عالی پارلمان دوم کردستان .
از اعضای اصلی کمیته عالی تجدید نظر و تدوین قانون اساسی کردستان عراق .
یکی از نمایندگان عمده کرد هست که در دیدارهای خارجی کرد با دیپلمات ها حضور پررنگی دارد .

مجلس نمایندگان عراق

( از ۲۰۱۰م. )


گرایشات


رئیس

حزب شیوعی کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان رئیس حزب شیوعی کردستان بوده است .


محمد احمد صالح

تاریخ تولد ۱۹۵۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر دهوک
محل تولد شهر عمادیه (آمیدی)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه delman_amedi@yahoo.com

done in 0.056 seconds